Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Prisma Media

1. Offertes

Prisma Media begint met de uitvoering nadat er vanuit de klant (schriftelijk of via email) akkoord is
gegeven op de offerte. De aangegeven start- en einddatum zijn onder voorbehoud.

2. Extra werk
In het geval van extra werk (wanneer de werkzaamheden in de offerte meetbaar worden oversteven) kan Prisma Media bepalen om het oorspronkelijk overeengekomen bedrag te verhogen. Dit wordt uitsluitend in
overleg met de klant gedaan. Na de betaling is Prisma Media niet aansprakelijk om nieuwe aanpassingen
te maken binnen hetzelfde factuur bedrag.

3. Betaling
Prisma Media is gerechtigd om periodiek te factureren. Een aanbetaling van 35% zal voor aanvang van
het project voltooid moeten worden. De restfactuur (65%) zal in de laatste fase van het project verstuurd
worden. Hier zullen eventuele extra kosten zoals hosting bij worden toegevoegd. Bezwaren tegen de hoogte
van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. (Zie artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW).

4. Opslag van assets
Tenzij anders afgesproken, worden de gebruikte bestanden of beeldmateriaal achteraf niet beschikbaar
gesteld. Prisma Media is niet aansprakelijk voor verlies van het beeldmateriaal.

5. Additionele kosten
Het kan voorkomen dat er tijdens de samenwerking extra kosten nodig zijn die niet binnen de services van
Prisma Media vallen. Hieronder kunnen de volgende onderdelen vallen: hosting, domein, website
thema’s, stock-foto/videografie, muziek licenties etc.
6. Rechten en eigendomsvoorbehoud
De opdrachtgever wordt eigenaar over het eindproduct nadat de betaling aan Prisma Media is
ontvangen. Het door Prisma Media geleverde werk, wat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet
worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
Prisma Media heeft na betaling geen eigendomsrecht op het eindproduct. Prisma Media blijft wel
het recht behouden om het werk (tenzij anders afgesproken) te vermelden in op zijn website en social media
voor de werving van bijvoorbeeld nieuwe klanten Prisma Media is ook gerechtigd om zijn naam en link te
vermelden in de credits van de voettekst van de website.
Prisma Media heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7. Annulering, opschorting, ontbinding of tussentijdse opzegging.
Mocht er tijdens de samenwerking geannuleerd worden vanuit de Opdrachtgever of Opdrachtnemer, dan zal
Prisma Media kosten rekenen voor het al geleverde werk. Deze kosten zullen 70% zijn van de gemaakte
(niet hetzelfde als geleverde) onderdelen.
Prisma Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden.

8. Aansprakelijkheid
Prisma Media is aansprakelijk voor aantoonbare schade binnen het project tot een maximum bedrag
(excl. btw) van het offerte bedrag. Behalve bij de volgende gevallen:
Prisma Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens of
informatie.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verricht door Prisma Media. KvK
220358367.

Heeft u een vraag?